Efter mina tidigare artiklar om bygglov har jag fått flera följdfrågor. Många handlar om att personen i fråga har utfört åtgärder som de nu i efterhand förstått är bygglovspliktiga. Och den vanligaste frågan är då – Vad händer nu? Jag ska försöka svara.

Vad är ett svartbygge?

Bygglovspliktiga byggåtgärder som är uppförda utan beviljat bygglov brukar kallas för svartbygge eller olovligt bygge. Ett olovligt bygge kan uppdagas dels genom att någon anmäler byggnadsåtgärden till stadsbyggnadskontoret och dels genom att byggnadsnämnden själva upptäcker överträdelsen. Det kan vara vid tillsyn av en fastighet eller i samband med ett annat ärende.

Tillsynsärende

Oavsett hur det olovliga ärendet uppdagas så ska byggnadsnämnden upprätta ett tillsynsärende. I samband med detta informeras den som står som ansvarig för den olovliga åtgärden. Oftast är detta fastighetsägaren vid den tidpunkt då åtgärden utfördes.

Om nämnden vid ett tillsynsbesök eller på annat sätt kommer fram till att byggnationen inte bryter mot gällande regler ska ärendet läggas ner. Alla anmälningar ska alltså tas upp till ett ärende och granskas.

Foto: pixabay.com

Påföljder

Så vad händer då om ett olovligt bygge uppdagas. Byggnadsnämnden är skyldiga att vid ett olovligt bygge besluta om byggsanktionsavgift för åtgärden. Nämnden kan sedan, om de finner troligt att åtgärden kan ges lov, utfärda ett lovföreläggande. Det innebär att en ansökan upprättas i efterhand på den åtgärd som redan är utförd. Finner nämnden däremot att det inte är troligt att åtgärden kan ges lov, utfärdar de istället ett rättelseföreläggande. De ålägger på så sätt fastighetsägaren (i de flesta fall) att rätta till (riva) åtgärden. Följs inte rättsföreläggandet riskerar man vite och rättsliga påföljder.

Innan någon av ovanstående åtgärder vidtas ska byggnadsnämnden förvissa sig om att rättelse (rivning) inte redan har skett. Om rättelse har skett innan beslut om avgift har tagits i nämnden försvinner kravet på byggsanktionsavgiften. Om föreläggande om rättelse inte följs har byggnadsnämnden rätt att ta ut dubbla byggsanktionsavgifter. Hur stora belopp det handlar om beror på storlek och omfattning på den åtgärd som har vidtagits. Boverket har tagit fram en beräkningsguide som visar ungefärliga byggsanktionsavgifter. Obs! Byggsanktionsavgift kan också utfärdas om byggnation som beviljats lov påbörjas innan utfärdat startbesked. Det kan med andra ord bli dyrt att tjuvstarta.

Anonym anmälan

En annan vanlig fråga är ”- Om jag gör en anmälan om olovligt byggande, kan jag då vara anonym”. (Eller helt enkelt, får grannen reda på att det är jag som har gjort anmälan?)

Svaret är ja, du har rätt att vara anonym.  Men det gäller att tänka sig för. Uppgifter som kommer in till byggnadsnämnden är offentliga. En skriftlig anmälan med underskrift kommer därför att bli en offentlig handling. En muntlig anmälan blir också offentlig efter att den har dokumenterats av en handläggare. Det går att anmäla utan att uppge sitt namn men man måste också vara noga med att inte på något annat sätt avslöja vem man är då alla uppgifter dokumenteras.

Värt att tänka på är också att en anonym anmälan kan vara svårare att handlägga då inte heller utredaren kommer att ha tillgång till dina kontaktuppgifter för eventuella frågor i ärendet.

Slutsats – Våga fråga

Är det så att du ska utföra en byggåtgärd och känner dig osäker på om det krävs någon typ av lov eller anmälan. Kontakta närmaste stadsbyggnadskontor och fråga! Du kan också, om du misstänker att du har utfört ett olovligt bygge, ringa anonymt till kommunen och fråga om vad som gäller. Det är bättre att söka bygglov i efterhand än att invänta en anmälan med tillhörande byggsanktionsavgift.

Stadsbyggnadskontoren har upplysningsplikt och en del av deras arbetsuppgifter handlar om att svara på frågor från allmänheten. Våga fråga!

1

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.