I revideringen av Plan- och bygglagen (PBL) som gjordes 2011 infördes begreppet startbesked. Det innebär att efter beviljat bygglov för en byggnadsåtgärd så behöver kommunen ge startbesked innan åtgärden får påbörjas. För att få startbesked krävs ofta kompletterande handlingar gällande konstruktion och energi utöver bygglovshandlingarna. Fram tills i somras har startbeskedet inneburit att det har varit fritt fram att påbörja sin byggnation. Men detta har nu förändrats.

Ny lag gällande verkställandet av bygglov

Den 1 juli i år trädde en ny förvaltningslag i kraft. I den finns bestämmelser om när beslut får verkställas. Den gör gällande att överklagbara beslut (exempelvis bygglov) inte får verkställas förrän de har vunnit laga kraft. (Att en dom eller ett beslut har ”fått laga kraft” innebär att det inte längre går att överklaga.)

Med detta som grund infördes samtidigt i PBL bestämmelser om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas.
Lagändringen i PBL innebär att beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft.

OBS att reglerna i dagsläget gäller lovpliktiga åtgärder – för anmälningspliktiga åtgärder gäller fortfarande att åtgärden får utföras efter att startbesked har utfärdats. Läs mer här för skillnaden mellan bygglov och anmälan.

Är du i startgroparna för att bygga och behöver söka lov? Läs mer i Bygglov så här funkar det

startbesked

Att verkställa innan Laga kraft

Tidigare har byggherren haft rätt att verkställa – alltså påbörja – sin byggnadsåtgärd omedelbart efter att startbesked har lämnats. Enligt de nya reglerna måste nu fyra veckor ha passerat efter att lovet har beviljats och publicerats i Post- och Inrikes Tidningar.

Byggnadsnämnden får dock bestämma att ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.

Att verkställa en byggnadsåtgärd innan beslut vinner laga kraft innebär dock en risk eftersom beslutet kan komma att upphävas eller överklagas vilket då innebär att åtgärden måste tas bort.

Att överklaga ett beslut

För en person som vill överklaga ett beslut innebär de nya reglerna att det finns tid att begära inhibition hos länsstyrelsen. Med inhibition avses att ett överklagat beslut tills vidare inte får verkställas. Om beslutet inhiberas får det inte verkställas förrän det är slutligt prövat. Detta är särskilt viktigt vid rivningslov.

Byggsanktionsavgift

Vad händer då om byggnationen påbörjas innan de fyra veckorna har passerat?Byggnadsnämnden har rätt att stoppa arbetet om åtgärden har påbörjats tidigare än tillåtet. Men till skillnad mot vad som gäller när en åtgärd påbörjas utan startbesked finns det ingen byggsanktionsavgift kopplad till bestämmelsen.

Vill du läsa mer om bygglov och vad som gäller? Klicka här Bygglov så här funkar det

1

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.